gb_map, "r"); $str=str_replace("charset=BIG5","charset=gb2312", $str); $str=str_replace("charset=big5","charset=gb2312", $str); $outstr=""; for($i=0;$i $this->dep_char) { $outstr.=$this->cbig5_gb(substr($str,$i,2),$fd); $i++; } else { $outstr.=substr($str,$i,1); } } fclose ($fd); return $outstr; } //----------------------------------------------------------------- function Gb_Big5($str) { $fd = fopen ($this->big5_map, "r"); $str=str_replace("charset=gb2312","charset=big5", $str); $outstr=""; for($i=0;$i $this->dep_char) { $outstr.=$this->cgb_big5(substr($str,$i,2),$fd); $i++; } else { $outstr.=substr($str,$i,1); } } fclose ($fd); return $outstr; } } ?> 冠亞科技有限公司
 
語言 : 繁體中文 | 簡體中文 | English
 
 
 
   冠亞主頁 關於我們 產品服務 最新消息 客戶名錄 聯絡我們
   
 
 
 
 
     
網頁寄存及電郵服務 IGPS 檔案分享系統 Power Web 網站系統
由即日起所有新客戶均可以優惠價享用以下網頁寄存及電郵服務,
歡迎聯絡我們的客戶服務 2311-6277
   
   
 
  * 以上計劃需預繳一年費用
  * 只適用於新網頁寄存及電郵服務客戶
  * 以上價錢於2010年4月1日起生效